10 anledningar för företag att ta tillvara på sin data

10 anledningar för företag att ta tillvara på sin data


Data är ett av de absolut hetaste områdena just nu och det är inte för inte som data kallats “the new oil”. Stora teknikföretag som Facebook, LinkedIn och Amazon gör fantastiska saker med deras enorma datamängder och riskapitalet flödar in i startupföretag med fokus på data. Ofta är det big data som diskuteras trots att många företag inte ens vet vad big data är. Faktum är att de flesta företag inte behandlar någon big data alls utan snarare samlar in ganska normal data som är fullt greppbar. Oavsett storlek på datan är det intressant för alla företag att genom nya, användarvänliga verktyg ta tillvara på sin data och få ut otroligt mycket mer värde än tidigare. Men vad ligger värdet i? Och varför ska företag investera i att ta tillvara på sin data? Här kommer några konkreta anledningar.

1. Data skapar transparens

Tidigare kunde det vara relativt svårt för alla medarbetare att överblicka vad som faktiskt hände i ett företag. Kanske var det bara ledningen som hade någorlunda koll på aktiviteten i företaget, ofta med fokus på finansiell data. Med hjälp av dagens nya verktyg för datainsamling och presentation av data finns fantastiska möjligheter att låta alla medarbetare ta del av vad som händer i alla delar av företaget. Detta skapar en mycket värdefull transparens som får flera bra följdeffekter. Framförallt så fördelas kunskapen och makten som kommer genom datan runt i företaget vilket skapar en mer demokratisk organisation.

2. Data möjliggör självstyrning

När data blir tillgängligt för fler innebär det att prestationer i företaget blir mer synliga. Från ett prestationsstyrnings perspektiv skapar detta en automatisk självstyrning. Medarbetare kan själva se deras egna, deras avdelning eller hela företags prestation och kan därmed bli motiverade att förändra beteenden för att nå en viss effekt. Genom transparens och synlighet tar medarbetarna helt enkelt mer ansvar för prestationen och företaget kan minska traditionell, hierarkisk uppföljning från chefer. Bara genom att tillgängliggöra och synliggöra data förbättras företagets prestation vilket ger ett omedelbart ökat värde.

3. Data är grund för förbättring

Den data som användare av produkter och tjänster genererar ger ett mycket stort värde tillbaka till företaget. Exempelvis kan data från en webbsida berätta väldigt mycket om hur användare rör sig, vad de söker efter och vad som fungerar bra eller mindre bra – saker som tidigare krävde mer avancerad research för att hitta. Likadant kan kontinuerlig feedback från användare hjälpa till att forma produkter efter deras önskemål, snabbare och mer agilt än tidigare. Data utgör i detta fall ett värdefullt underlag för kontinuerlig och snabb förbättring vilket skapar värde för företaget.

4. Data inspirerar till innovation

Genom att visualisera data med nya tekniker kan trender eller avvikande mönster som tidigare varit svåra att upptäcka identifieras. Företag kan också experimentera med data på olika sätt för att se om det går att vaska fram nya insikter som leder till innovation. När det rör sig om stora mängder data kan dessa samköras med data från andra källor och ge otroliga insikter. Bra exempel är Hans Roslings projekt Gapminder eller verktyget Tableau som är inriktat på just data visualisering. Med en  kreativ och öppen inställning kan alltså data inspirera och ge nya insikter som leder till innovation.

5. Data personaliserar upplevelser

Fler och fler tjänster och upplevelser blir mer och mer personaliserade, ofta eftersom det efterfrågas av användare. Data är i de flesta fall den underliggande faktorn som möjliggör personalisering. Ett konkret exempel är Spotifys tjänst Discovery som baserat på den musik du lyssnat på eller den musik användare du följer lyssnat på ger rekommendationer som kan passa dig. Spotify köpte dessutom företaget Echo Nest – just i syfte att kunna erbjuda en ännu bättre Discovery tjänst. Ett annat exempel är Netflix som har en mycket avancerad “recommendation engine” som ger personliga rekommendationer av filmer baserat på det du tidigare sett. Dessa tjänster blir dessutom bättre och bättre ju mer data som finns som underlag, både från dig och från andra som använder tjänsterna. Sannolikt kommer våra förväntningar på personaliserade tjänster att öka framöver och då krävs bra data som råmaterial.

6. Data förbättrar beslut

Att ha förmågan att ta bra beslut som leder företaget i rätt riktning är oftast en viktig egenskap och avgörande för ett företags framgång. Datainformerade (inte nödvändigtvis helt databaserade) beslut är beslut som har sin grund i data, fakta och vetenskapliga bevis. Dessa beslut kan oftast tas med bättre kvalitet och framförallt snabbare, givet att data finns tillgänglig. Google har som mål att i princip alla beslut ska vara baserade på data, analytics och vetenskapliga experiment. Exempelvis vill Google att de beslut de tar inom human resources ska vara lika väl grundade i vetenskapliga bevis som besluten ingenjörerna tar i utveckling av produkter och tjänster. Google har genom forskning skapat såväl en “hiring algorithm”som ger information om vilka kandidater som är mest sannolika att lyckas i arbetet som en “retention algorithm” som ger information om vilka medarbetare som är mest sannolika att lämna företaget.

7. Data innebär konkurrensfördelar

Då det blir allt svårare för företag att konkurrera med traditionella konkurrensfördelar seglar data fram som en viktig konkurrensfördel. Det företag på marknaden som har mest data kan sannolikt effektivisera sina processer och skapa den bästa tjänsten eller produkten åt sina kunder. Detta skapar barriärer för nya företag att ta sig in på vissa marknader utan att köpa upp företag som redan sitter på befintlig data och kontakt med användare. De företag som kan dra mest kunskap ur stora datamängder och omsätta det till värdefulla insikter kan också agera smartare och snabbare än konkurrenter vilket per automatik innebär en konkurrensfördel.

8. Data är kapital

Då det finns ett så stort värde i att ta tillvara på data som genereras är data numera att betrakta som kapital. Likadant som ett varumärke eller personal utgör ett, ibland dolt, kapital som kan vara svårt att sätta värde på är data och möjligheterna att ta tillvara på data ett kapital. Facebooks värdering och köp av WhatsApp var säkerligen delvis baserat på den enorma mängd användardata som WhatsApp besitter. Även Apples köp av karttjänster var sannolikt till stor del baserade på redan insamlad data. Företag bör därför så snart de kan se över de datakällor de har för att se till att data samlas in då det även om det inte är intressant idag, blir kapital i framtiden.

9. Data behöver ordning och reda

Då mängden data och antalet datakällor växer explosionsartat ställer det också högre krav på att företagen har ordning och reda på sin data. En aspekt är att datan måste hålla bra kvalitet och vara enkel att bearbeta, detta då den så direkt påverkar beslut och i princip alla delar av företaget. En annan aspekt är att såväl medarbetare som användare behöver kunna lita på att företaget behandlar deras data korrekt. Desto känsligare och mer personlig informationen är, desto mer noggranna behöver företag vara för att datan behandlas säkert. Det kommer därför löpande krävas avvägningar mellan graden av exempelvis personalisering och graden av integritet för användaren.

10. Data förändrar branscher

Då data har en så stor kraft att påverka företag och användare kan det också radikalt påverka och förändra hela branscher. Den senaste teknologin som består av wearables och internet of things har en sak gemensamt, samtliga enheter genererar data. Företag som Nest,  som köptes av Google, och gör smarta termostater, brandvarnare och andra produkter till hemmet har till stor del produkter som är baserade på data. Med sin smarthet och personalisering ändrar dessa enheter helt förutsättningarna i branschen. När smarta klockor snart även kan mäta mer avancerad biomedicinsk information kommer varje person generera enorma mängder personlig, medicinsk data varje dag. Denna data ger personen så mycket information att mer rutinbaserade besök hos läkaren kanske inte behövs, vilket på sikt skulle kunna förändra grundfundamenten i hela branschen.

 

Image from iStock.com/AF-studio

+ There are no comments

Add yours